Bekliuciu

Teisės darbo vietoje

Tinkama darbo vieta

Įrengiant darbo vietas turi būti įvertintos darbuotojo fizinės galimybės. Darbo vietos turi būti įrengtos taip, kad jose dirbantys darbuotojai būtų apsaugoti nuo galimų traumų, jų darbo aplinkoje nebūtų sveikatai kenksmingų ar pavojingų rizikos veiksnių. (Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas)

Ne visa darbo laiko trukmė

Asmenims, turintiems negalią ar vieniems auginantiems vaiką su negalia iki 18 metų, priklauso teisė į ne visą darbo laiko trukmę. Tam darbdaviui reikia pateikti prašymą, kuris pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą būtų pagrįstas sveikatos būkle ar neįgalumu. (Darbo kodeksas)

Kasmetinės atostogos

Asmenims, turintiems negalią ar vieniems auginantiems vaiką su negalia iki 18 metų, turi būti suteikiamos 25 darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama penkias dienas per savaitę) arba 30 darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama šešias dienas per savaitę). Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos penkių savaičių trukmės atostogos. (Darbo kodeksas)

Neapmokestinamų pajamų dydis

NPD yra suma, kuri nėra apmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu. Kuo didesnis NPD – tuo didesnę sumą nuo darbo užmokesčio žmogus gauna „į rankas“. 

  • Turint 0–25 proc. darbingumo lygį (sunkus neįgalumo lygis), taikomas mėnesio NPD yra 645 eurai
  • Turint 30–55 proc. darbingumo lygį (lengvas arba vidutinis neįgalumo lygis), taikomas mėnesio NPD yra 600 eurų


Palyginimui, asmenims, 2021 metais gavusiems minimalią algą, taikomas NPD buvo 400 eurų. Kitiems jis apskaičiuojamas pagal formulę.
(Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas)

Nemokamos atostogos

Asmenims, turintiems negalią, auginantiems neįgalų  vaiką iki 18 metų arba slaugantiems žmogų su negalia, kuriam nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas, darbdavys privalo patenkinti prašymą suteikti nemokamas atostogas. Jos turi būti ne trumpesnės nei prašomam laikotarpiui, bet ne ilgesnės nei 30 kalendorinių dienų.

Jeigu darbdaviui pateikiama sveikatos priežiūros įstaigos išvada, nemokamos atostogos turi būti suteiktos sveikatos priežiūros įstaigos rekomenduojamam laikotarpiui. (Darbo kodeksas)

rbdaviui reikia pateikti prašymą, kuris pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą būtų pagrįstas sveikatos būkle ar neįgalumu. (Darbo kodeksas)

Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva

Nebegalint tinkamai atlikti darbo dėl ligos ar neįgalumo, darbo sutartis gali būti nutraukiama darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju darbdavys privalo darbuotojui išmokėti dviejų jo vidutinio darbo užmokesčių dydžio išeitinę išmoką, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau nei vienerius metus – vieno jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką.

Darbo sutarties nutraukimas be darbuotojo kaltės

Darbdavys, norintis atleisti negalią turintį arba neįgalų vaiką iki 18 metų auginantį darbuotoją be pastarojo kaltės, apie apie atleidimą privalo įspėti prieš 3 mėnesius. Darbovietėje išdirbusius mažiau nei vienerius metus – prieš 6 savaites.

Atleidžiamam darbuotojui turi būti išmokėta dviejų jo vidutinių darbo užmokesčių dydžio išeitinė išmoka, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau nei vienerius metus – pusės jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Turint didesnį nei penkerių metų nepertraukiamo darbo stažą, papildomai išmokama ilgalaikio darbo išmoka. (Darbo kodeksas)

Darbo kodeksas įpareigoja darbdavius imtis priemonių sudaryti sąlygas žmonėms su negalia įsidarbinti, dirbti, siekti karjeros arba mokytis, prireikus pritaikyti darbo sąlygas, nebent tai neproporcingai apsunkintų darbdavio pareigas.

Darbo vietoje patyrus bet kokią diskriminaciją (dėl įdarbinimo, atleidimo, darbo užmokesčio, darbo užduočių, paaukštinimo, mokymų ir kt.) galima teikti skundą Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai.
Skip to content